تپش قلم

? دانا در سكوت فرياد مي زند و نادان با فرياد ساكت مي شود!

? بزرگ ترين حقي كه ديگران بر گردن تو دارند، كوچكتر است از كوچكترين حقي كه «خود» بر گردن خويش داري، از «خودسازي» غافل مباش.

?آنگاه كه چرخ زندگي حول محور حوادثي چرخيد كه محال پنداشته مي شد، به تماشاي ظهور «اراده برتر» بپردازيد»!

***

دو کلمه حرف حساب

لغزش زبان : آدمی از لغزش زبانش آسیبی می بیند که هرگز از لغزش پایش چنان آسیب نمی بیند، چه اینکه لغزش او در گفتار سرش را بر باد می دهد، و لغزش پایش به آرامی بهبود می یابد. (آیت الله حسن زاده آملی)

 بهترین شکار : از دانشمندی پرسیدند بهترین شکار کدام است؟

  گقت : شکار دلهای خلق، زیرا اگر دلهای آنان را به دست آوری همه چیز از پی او خواهد آمد و در هیچ چیز از تو مضایقه نخواهند کرد.

***

داستانک

>>فقر<<
 

پسرك در حالي كه گاري دستي اش را هل مي داد، داد مي زد: «نون خشكيه... نون خشك...» در ميان فريادهايش، صداي شكمش را شنيد كه از فرط گرسنگي به قار و قور افتاده بود. به سمت خانه اي كه بوي غذايي لذيذ از آن به مشامش مي رسيد رفت. تكه اي نان از گاري اش برداشت و با حرص و ولع شروع به خوردن كرد.

 

 

تهیه شده در گروه اینترنتی انتظار یار

 

 


دسته ها :
پنج شنبه 26 5 1385 4:56
X